1. Zakres obowiązywania

Poniższy regulamin odnosi się do wszystkich zamówień składanych w naszym sklepie internetowym.

2. Strona umowy

Stroną umowy kupna-sprzedaży jest firma SWAGIER Jacek Rybicki z siedzibą Świdwinek 29a, 78-300 Świdwin, Polska, identyfikująca się numerem NIP 6722090197.

3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1. Rejestracja w sklepie internetowym jest opcjonalna. Użytkownik może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i jego akceptacji.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Firma SWAGIER Jacek Rybicki może pozbawić użytkownika prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez użytkownika regulaminu, a w szczególności, gdy użytkownik:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez SWAGIER Jacek Rybicki za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy SWAGIER Jacek Rybicki.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody SWAGIER Jacek Rybicki.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w sklepie usługami, firma SWAGIER Jacek Rybicki podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz dla SWAGIER Jacek Rybicki,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w sklepie internetowym jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

4.1 Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty. Jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy.

4.2 W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane użytkownikowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Wybór zamawianych świadczeń przez użytkownika jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3 W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia – użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4 Wysłanie przez użytkownika zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą SWAGIER Jacek Rybicki umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.

4.5 Po złożeniu zamówienia użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia. Umowę uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.6 Zawarcie wiążącej umowy może również nastąpić wcześniej w następujący sposób:

- jeżeli wybrano płatność za pobraniem, zawarcie umowy następuje w chwili złożenia zamówienia, sprzedający ponosi koszty transportu przed otrzymaniem zapłaty;

- jeżeli wybrano płatność w systemie Przelewy24, zawarcie umowy następuje w chwili potwierdzenia polecenia zapłaty złożonego w tym systemie.

5. Utrwalanie tekstu umowy i język umowy

5.1 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.swagier.com/content/5-regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5.2 Treść umowy zapisujemy w naszym systemie, a dane zamówienia i regulamin wysyłamy do użytkownika mailem. Użytkownik ma w każdej chwili wgląd do swoich dotychczasowych zamówień także na stronie http://www.swagier.com/ w zakładce „Moje konto“, jeżeli zarejestrował się jako klient i zalogował na stronie internetowej z użyciem swoich danych dostępu.

5.3 Umowy zawierane są w języku polskim.

6. Ogólne zasady korzystania ze Sklepu SWAGIER.COM

6.1. Oferta Sklepu SWAGIER.COM obowiązuje tylko na terenie Polski. Wszystkie umowy zawarte za pośrednictwem Sklepu są zawierane wyłącznie w języku polskim.

6.2. Rejestracja w Sklepie SWAGIER.COM jest niezbędna do dokonywania zakupów towarów on-line za pośrednictwem Sklepu.

6.3. Wszystkie ceny podane w Sklepie SWAGIER.COM wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) według stawki określonej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

6.4. Informacje o towarach podane na stronie Sklepu SWAGIER.COM, w szczególności takie jak ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

6.5. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.

6.6. W przypadku naruszenia przez Kupującego przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub zasad Polityki Prywatności, a także w przypadku postępowania przez Kupującego w sposób utrudniający pracę Sklepu lub będący uciążliwym dla innych Kupujących, Sprzedawca ma prawo pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu SWAGIER.COM, jak i ograniczyć mu dostęp do całości lub części towarów oferowanych w Sklepie

7. Płatność

7.1 Nasz sklep oferuje następujące metody płatności:

  • Przelewy24

Użytkownik może zapłacić za zamówienie za pośrednictwem serwisu internetowego Przelewy24. Płatność wymaga z reguły rejestracji w tym serwisie, zalogowania się i potwierdzenia polecenia zapłaty. Wyjątek stanowi sytuacja, w której można dokonać płatności bez rejestracji konta.

Składając zamówienie, użytkownik zostaje przekierowany do serwisu Przelewy24, w którym dokonuje płatności. Następnie automatycznie wraca do sklepu w celu dokończenia składania zamówienia.

8. Reklamacje

8.1 Obowiązują ustawowe regulacje o odpowiedzialności z tytułu wad. Reklamacje wynikające z naruszenia praw użytkownika gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego regulaminu, należy kierować na adres podany na stronie Kontakt.

8.2 Firma SWAGIER Jacek Rybicki podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej, i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę SWAGIER Jacek Rybicki o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu użytkownik może zgłaszać na adres: kontakt@swagier.com.

8.3. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana pocztą na adres podany przez Kupującego, a w przypadku podania adresu e-mail jako adresu do korespondencji, za pośrednictwem poczty e-mail.

8.4. Jeżeli Kupujący będący konsumentem zażądał wymiany towaru na nowy lub usunięcia wady towaru, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

W reklamacji użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, numer zamówienia, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z zakupionym towarem w sklepie internetowym www.swagier.com.

9. Warunki odstąpienia

9.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 poz. 683) Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy Sprzedawcy wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu oraz kosztów wskazanych w ust. 7 niniejszego paragrafu.

9.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty wydania towaru Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie przez Kupującego (lub wskazanej przez niego osoby trzeciej) ostatniego towaru, partii lub części.

9.3. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub przy użyciu wzoru udostępnionego przez Sprzedawcę, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednakże nie jest to obowiązkowe.

9.4. Do zachowania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu. Oświadczenie można wysłać Sprzedawcy:
- pocztą na adres korespondencyjny: Swagier Jacek Rybicki, Świdwinek 29a, 78-300 Świdwin
- mailowo na adres: kontakt@swagier.com

9.5. W przypadku odstąpienia od umowy na powyższych zasadach, Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ustępu 6 i 7 niniejszego paragrafu.

9.6. Jeśli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.7. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób, oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.8. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwracany towar prosimy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać "ZWROT".

9.9. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku zwrotu towaru sprzedający nie oferuje usługi transportowej.

9.10. Zwrot środków na rzecz Kupującego nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9.11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:

9.11.1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

9.11.2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

9.12. Sprzedawca może odstąpić od umowy w wypadku oczywistej pomyłki w cenie towaru (cena towaru jest wyraźnie odmienna od zwyczajnej ceny towaru tego samego rodzaju, jakości, typu itp.).

9.13. Kupujący odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to koniecznie do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.